Css3 Transform luôn căn giữa nội dung theo chiều rộng và chiều cao

Có rất nhiều cách để căn giữa nội dung, Nếu không sử dụng flexbox thì dùng thuộc tính transform của css3 là một cách rất hay giúp cho đối tượng luôn căn giữa theo chiều cao và chiều rộng, không cần quan tâm đến nội dung bên trong dài ngắn thế nào. Ví dụ:

Xem ví dụ : https://jsfiddle.net/kcnguyen/o96ct8gw/

1 tháng ago

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *